Mellringekyrkans behandling av personuppgifter

MEDLEMMAR I FÖRSAMLINGEN

Uppgifter

Du blir medlem iförsamlingen genom dop, trosbekännelse eller så kallat
flyttningsbetyg frånannan församling. I samband med medlemskapet registrerar vi:
 • För-och efternamn

 • Personnummer(ej de fyra sista siffrorna)

 • Postadress

 • Telefonnummer

 • Mejladress

 • Födelseort

 • Datumoch plats för dop

 • Datumoch plats för barnvälsignelse

 • Datumför medlemskap

 • Vilkenförsamling du kommer ifrån

 • Om medlemskapet sker genom dop, bekännelse inflyttning

Syfte

Vi använder dinauppgifter för att

 • kunnainformera och hålla kontakt med dig som medlem,
 • ha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK) ettsamfund som församlingen är en del av. 

Ledande post

Väljs eller utnämnsdu till en ledande post/styrelse/arbetsgrupp i församlingen eller ärkontaktperson för en grupp kan dina kontaktuppgifter anges på församlingenswebb-sida och/eller i annan kanal för information.

Adresslista

Församlingen kan tafram adresslista över medlemmar och deras kontaktuppgifter inklusive födelsedatum.Den listan kan distribueras digitalt i pdf-form (på vår hemsida är deninloggningsskyddad, så att bara medlemmar kommer åt den) och/eller lämnas ut ipappersform till medlemmar (man behöver då fråga särskilt efter den, och lämnasbara ut till medlemmar).

Extern användning

Församlingensamverkar med mission i EFK och ser det som viktigt att våra medlemmar hållersig informerade om det arbete som vi är med och stöder. Det innebär att vi kanlämna ut dina kontaktuppgifter till EFK för att du skall få information om dessarbete i Sverige och övriga världen. EFK får använda adresserna tills du självmeddelar dem att du inte längre vill ha information. Du stoppar informationfrån EFK på telefon 019-16 76 00 eller info@efk.se.

Avslutat medlemskap

När du flyttar tillannan församling kan du begära och få ett flyttningsbetyg som du överlämnartill den församling som du flyttar till. Vi sparar dina uppgifter för att kunna bjuda in dig till jubileer och liknande arrangemang. Se ävenavsnittet ”Deltagare i församlingens verksamheter”.

Dop

Är du döpt iförsamlingen sparar vi dina uppgifter med personnummer, namn och datum fördopet i ett särskilt dopregister. Du kan när som helst ställa fråga tillförsamlingen om när du döptes. Vill du av någon anledning bli borttagen fråndopregistret meddelar du det till församlingen som då tar bort alla uppgifterom dig utom dopdatumet, som sparas för församlingens statistik.

DELTAGARE I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHETER

Uppgifter

Du är alltidvälkommen att delta i församlingens aktiviteter, även om du inte är medlem. Detgäller för såväl barn och ungdomar som för vuxna. I vissa aktiviteter behövervi registrera:

 • För-och efternamn
 • Personnummer(ej de fyra sista siffrorna)
 • Postadress
 • Telefonnummer
 • Dinnärvaro i verksamheten.
 • Föryngre deltagare ber vi även om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavarenför att kunna informera direkt till denne.

Syfte

Syfte med dennaregistrering:
 • Attha underlag att rapportera statistik till Evangeliska Frikyrkan (EFK).
 • Statistikuppgifternaär värdefulla för såväl församlingens som samfundets gemensamma utvärdering avverksamheten.
 • Dittnamn och födelsedatum kan i vissa fall lämnas till samfund, studieförbund,kommun eller motsvarande i samband med ansökan av bidrag eller kontroll avunderlaget för bidrag.
 •  Uppgifternager också möjlighet att bjuda in till kommande verksamheter.

Uppgifternasparas så många år som krävs för att finnas tillgängliga för kontroll frånbidragsgivare, för närvarande det år som statistiken senast rapporterats förplus tre år. Därefter tas alla uppgifter bort.

Närförsamlingen ordnar aktiviteter tillsammans med andra församlingar/föreningar,kan vi meddela dina kontaktuppgifter till den församlingen/föreningen för desom närvarar i aktiviteten.

DELTAGARE I ARRANGEMANG

Församlingen kanordna församlingsläger och andra arrangemang som kräver anmälan.Anmälningslistor för dessa samlingar sparas tills det bjuds in till nästaliknande samling, men sparas inte längre än två år.

Närförsamlingen bjuder in till andras arrangemang gäller deras regler för huruppgifterna sparas.

FÖRSAMLINGSKONTAKT

Hardu frågor eller vill ha information om uppgifter som församlingen har registrerade om dig, vänder du dig till: Mellringekyrkan (org.nr875 000-5517), Nejlikegatan 1, 703 53 Örebro / info@mellringekyrkan.se.

Kontaktperson

FridaNygren / frida.nygren@mellringekyrkan.se/ 019-25 53 35.